Aby ste u nás nakúpili čo najpohodlnejšie, používame cookies. Nastavenie môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

LE DÉCOR - vintage & retro
R1 Centrum - všetko pre bývanie
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
tel: +421 918 663 059
info(a)le-decor.sk
Po - Pi 10 hod. - 17 hod.
e-shop LE DÉCOR

TOVAR V AKCII

naša cena 204,72 EUR
dostupné
naša cena 149,88 EUR
dostupné

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 134,89 EUR
dostupné
naša cena 204,72 EUR
dostupné

 

 

V SR zastupujeme výrobcov:

 

Aluro_logo

 

 

Náš veľkoobchodný parner:

 

 

Veľkoobchodné cenníky na požiadanie.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) e-shopu LE DÉCOR.

V ich závere nájdete link na formulár pre prípad, že ste sa rozhodli na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1. PREDMET ÚPRAVY 
2. DEFINÍCIE
3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
4. KÚPNA CENA TOVARU
5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
6. MIESTO DODANIA
7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
8. DODANIE TOVARU
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V závere VOP nájdete link na formulár pre prípad, že ste sa rozhodli na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je spoločnosť AMP Group, a.s., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 48160105, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 6143/B, (ďalej len „spoločnosť AMP Group“ alebo len „AMP Group“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.le-decor.sk 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti AMP Group umiestnený na internetovej stránke www.le-decor.sk/ umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného AMP Group na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované AMP Group (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach AMP Group).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s AMP Group kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti AMP Group. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.le-decor.sk/ , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.le-decor.sk/ . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, remeselnícke potreby a upomienkové predmety.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť AMP Group dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti AMP Group.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti AMP Group. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.le-decor.sk/ a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti AMP Group, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany AMP Group,
2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti AMP Group adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť AMP Group potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti AMP Group neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť AMP Group je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok AMP Group dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti AMP Group. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť AMP Group povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany AMP Group. Kúpna cena tovaru vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu AMP Group do miesta dodania. Náklady prepravy sú ku kúpnej cene tovaru prirátané počas objednávacieho procesu v Eshope podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí  Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť výslednú kúpnu cenu, (kúpna cena tovaru + náklady na dopravu tovaru a platbu), spoločnosti AMP Group a to:

                4.4.1. Pred dodaním tovaru:  bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti AMP Group, a.s. Číslo účtu: 5071366336/0900    IBAN: SK1009000000005071366336, BIC/SWIFT: GIBASKBX.

                4.4.2. Pri dodaní tovaru kuriérom, resp. pri vlastnom odbere:  v hotovosti alebo platobnou kartou pokiaľ túto možnosť kuriérska služby poskytuje, (v prípade dobierky môže byť kúpna cena navýšená poplatkom za dobierku, max. do hodnoty  10€ - podľa prepravnej spoločnosti)                                     

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť výslednú kúpnu cenu je splnený momentom prebratia platby kuriérom pri dobierke alebo jej pripísania na účet spoločnosti AMP Group, uvedený aj v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet spoločnosti AMP Group sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť AMP Group povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť AMP Group dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 2-6 týždňov od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Od pripísania výslednej kúpnej ceny na účet spoločnosti AMP Group začína dodacia lehota plynúť za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť AMP Group ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

  1. Osobný odber v Bratislave, 0,00€.
  2. Preprava kuriérom prepravnej spoločnosti podľa cien zobrazených v objednávke (košíku).
  3. Preprava našim vozidlom po vzájomnej dohode. Termín dodania dohodne firma AMP Group s kupujúcim vždy dopredu.  Orientačná cena: 0.65€/km vzdialenosti od Bratislavy.

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená aj pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

Tovar zákazníkovi dovezieme na adresu udanú v objednávke, pomoc pri vynesení tovaru si zákazník zabezpečuje sám.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti AMP Group dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti AMP Group dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť AMP Group bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti AMP Group.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti AMP Group späť, je spoločnosť AMP Group oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti AMP Group
vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne si ju prezrieť.
Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného
poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť
spoločnosti AMP Group . O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky
musí byť ihneď spísaný škodový protokol. Spoločnosti AMP Group je povinná takýto protokol
spísať.

8.5. Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo
Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr
v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho
nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

8.6. Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať
pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu
fotodokumentácie.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť AMP Group zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť AMP Group vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. a tiež neskoršieho zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali vo forme vyplneného nižšie uvedeného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.  V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. nižšie uvádzame aj poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku nájdete na konci VOP.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti AMP Group. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť AMP Group povinná:

1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať alebo inak doručiť tovar na adresu: AMP Group, s.r.o., prevádzka Le Décoer, OC STYLA, Studená 4B/18496, 821 04 Bratislava, Slovenská republika alebo AMP Group, a.s., Sklad Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, po vzájomnej dohode . Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou alebo kuriérom. AMP Group upozorňuje kupujúceho, že tovar zaslaný dobierkou neprevezme. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka je kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý dostal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
2. vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru.

10.7. AMP Group si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť AMP Group vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti AMP Group na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti AMP Group kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.8. Spoločnosť AMP Group je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti AMP Group kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti AMP Group,
3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti AMP Group, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť AMP Group schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach AMP Group inak ho zaobstarať,
5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť AMP Group tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie AMP Group od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti AMP Group kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie AMP Group od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti AMP Group na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť AMP Group oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop AMP Group je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. AMP Group spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. AMP Group zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. AMP Group spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií AMP Group, bude mu ich AMP Group zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese obchod@AMP Group.eu.

11.5. AMP Group ubezpečuje kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.) a jeho administratívnom vybavení. AMP Group však dáva do pozornosti, že e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá zásadne nestačí na identifikáciu osoby, poskytuje subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. E-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania spokojnosti zákazníka s vybavením objednávky zadanej cez E-shop AMP Group. Preskúmanie spokojnosti kupujúceho sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien môže ale nemusí kupujúcemu zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý kupujúci môže alebo nemusí vyplniť. Hodnotenie kupujúceho sa následne prejaví v hodnotení E-shopu AMP Group uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s takýmto poskytnutím e-mailovej adresy uvedeným subjektom. AMP Group prehlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a AMP Group neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. AMP Group dostane len informáciu o úspešnosti transakcie od prevádzkovateľa platobnej brány.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2017.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stráne www.le-decor.sk

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Formulár na odstúpenie od zmluvy vo Worde si stiahnete tu.