Osobný odber vždy v Ut a Št 10.00-15.00 alebo po dohode, v R1 centre na Rožňavskej 1 v Bratislave. Mapka v kontaktoch.
Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Volajte 0911 724 106 Zuzana.
Dopravu v SR máte ZADARMO
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
  3. Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky Le Décor

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) e-shopu LE DÉCOR.

V ich závere nájdete link na formulár pre prípad, že ste sa rozhodli na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1. PREDMET ÚPRAVY 
2. DEFINÍCIE
3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
4. KÚPNA CENA TOVARU
5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
6. MIESTO DODANIA
7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
8. DODANIE TOVARU
9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE
10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V závere VOP nájdete link na formulár pre prípad, že ste sa rozhodli na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je spoločnosť ARP services s.r.o., so sídlom Vysoká 4277/12, 811 06 Bratislava, IČO: 45394814, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 63162/B, (ďalej len „spoločnosť ARP services“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.le-decor.sk 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti ARP services umiestnený na internetovej stránke www.le-decor.sk/ umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného ARP services na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované ARP services (automatická zľava 5% pri registrácii, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach ARP services).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s ARP services kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti ARP services. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru a ceny. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.le-decor.sk/ , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.le-decor.sk/ . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, remeselnícke potreby a upomienkové predmety. Záväzná a platná cena tovaru je cena v mene EUR, ceny v iných menách sú len orientačné.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť ARP services dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti ARP services.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti ARP services. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.le-decor.sk/ a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti ARP services, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany ARP services,
2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti ARP services adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť ARP services potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti ARP services neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť ARP services je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok ARP services dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti ARP services. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť ARP services povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany ARP services. Kúpna cena tovaru vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ceny v Kč sú len informatívne, pri platbe bude použitý štandardný kurz banky.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu ARP services do miesta dodania. Náklady prepravy sú ku kúpnej cene tovaru prirátané počas objednávacieho procesu v Eshope podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí  Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť výslednú kúpnu cenu, (kúpna cena tovaru + náklady na dopravu tovaru a platbu), spoločnosti ARP services a to:

                4.4.1. Pred dodaním tovaru:  bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti ARP services, s.r.o., IBAN: SK70 0900 0000 0006 3471 7855, BIC/SWIFT: GIBASKBX

.               4.4.2. Pri dodaní tovaru kuriérom, resp. pri vlastnom odbere:  v hotovosti alebo platobnou kartou pokiaľ túto možnosť kuriérska služby poskytuje, (v prípade dobierky môže byť kúpna cena navýšená poplatkom za dobierku, max. do hodnoty  10€ - podľa prepravnej spoločnosti)                                     

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť výslednú kúpnu cenu je splnený momentom prebratia platby kuriérom pri dobierke alebo jej pripísania na účet spoločnosti ARP services, uvedený aj v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet spoločnosti ARP services sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť ARP services povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť ARP services dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 2-6 týždňov od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Od pripísania výslednej kúpnej ceny na účet spoločnosti ARP services začína dodacia lehota plynúť za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ARP services ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

  1. Osobný odber v Bratislave, 0,00€.
  2. Preprava kuriérom prepravnej spoločnosti podľa cien zobrazených v objednávke (košíku).
  3. Preprava našim vozidlom po vzájomnej dohode. Termín dodania dohodne firma ARP services s kupujúcim vždy dopredu.  Orientačná cena: 0.65€/km vzdialenosti od Bratislavy.

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená aj pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

Tovar zákazníkovi dovezieme na adresu udanú v objednávke, pomoc pri vynesení tovaru si zákazník zabezpečuje sám.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti ARP services dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti ARP services dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť AMP Group bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti ARP services.

8.3. Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo nedodať tovar za cenu, ktorá bola na e-shope chybne uvedená (napr. chybný prepočet akciovej ceny, preklep, posun desatinného miesta a pod.) Na opravu ceny už objednaného tovaru je prevádzkovateľ povinný bezodkladne informovať zákazníka, pričom zákazník má právo tovar za upravenú cenu odmietnuť a objednávku zrušiť.

8.4. V prípade, ak si kupujúci bez uvedenia dôvodu tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti ARP services späť, je spoločnosť ARP services oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť ARP services zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť ARP services vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. a tiež neskoršieho zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali vo forme vyplneného nižšie uvedeného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.  V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. nižšie uvádzame aj poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku nájdete na konci VOP.

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti ARP services. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť ARP services povinná:

1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať alebo inak doručiť tovar na adresu prevádzky: Vintage & retro, R1 - Centrum pre bývanie, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík na adresu, doporučenou zásielkou alebo kuriérom. ARP services upozorňuje kupujúceho, že tovar zaslaný dobierkou neprevezme. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka je kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý dostal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
2.vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru. V zmysle §9 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.7. ARP services si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť ARP services vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti ARP services na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti ARP services kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.8. Spoločnosť ARP services je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1. ak pri platbe na účet spoločnosti ARP services kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti ARP services,
3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti ARP services, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť ARP services schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach ARP services inak ho zaobstarať,
5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť ARP services tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie ARP services od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti ARP services kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie ARP services od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti ARP services na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť ARP services oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop ARP services je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. ARP services spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. ARP services zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. ARP services spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií ARP services, bude mu ich ARP services zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@le-decor.sk

11.5. ARP services ubezpečuje kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.) a jeho administratívnom vybavení. ARP services však dáva do pozornosti, že e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá zásadne nestačí na identifikáciu osoby, poskytuje subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. E-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania spokojnosti zákazníka s vybavením objednávky zadanej cez E-shop ARP services. Preskúmanie spokojnosti kupujúceho sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien môže ale nemusí kupujúcemu zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý kupujúci môže alebo nemusí vyplniť. Hodnotenie kupujúceho sa následne prejaví v hodnotení E-shopu ARP services uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s takýmto poskytnutím e-mailovej adresy uvedeným subjektom. ARP services prehlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a ARP services neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. ARP services dostane len informáciu o úspešnosti transakcie od prevádzkovateľa platobnej brány.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2017.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stráne www.le-decor.sk

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Formulár na odstúpenie od zmluvy vo Worde si stiahnete tu.

 

Kto sme

ARP services, s.r.o.
Vysoká 4277/12
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Osobný odber

LE DÉCOR - vintage & retro
Showroom a sklad
R1 Centrum, Rožňavská1
oproti predajne Dublino
831 04 Bratislava

Utorok a štvrtok
10:00 - 15:00
prípadne po vzájomnej dohode
Milan +421 902 084 547eshop@la-bonte.sk
All rights reserved by ARP services, s.r.o.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk